SUWARIWAZA

SHOMEN UCHI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • GOKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI

YOKOMEN UCHI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • GOKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI

KATA DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE

Retour en haut

RYOTE DORI :
 • KOKYUHO
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI

RYOKATA DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • GOKYO

Retour en haut

HANMIHANDACHIWAZA

KATATE DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • KAITENNAGE
 • SUMIOTOSHI
 • KOKYUNAGE

RYOTE DORI :
 • SHIHONAGE
 • KOKYUNAGE

USHIRO RYOKATA DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • KOKYUNAGE

Retour en haut

TACHIWAZA

AIHANMI KATATE DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • UDEKIMENAGE
 • KOSHINAGE
 • SUMIOTOSHI
 • KOKYUNAGE

KATATE DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • KAITENNAGE
 • SUMIOTOSHI
 • HIJIKIMEOSAE
 • UDEKIMENAGE
 • UDEGARAMI
 • KOKYUNAGE

Retour en haut

KATA DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • KOKYUNAGE

MUNA DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • SHIHONAGE
 • KOKYUNAGE

RYOTE DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • UDEKIMENAGE
 • TENCHINAGE
 • KOSHINAGE
 • KOKYUNAGE

Retour en haut

RYOKATA DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • AIKIOTOSHI
 • KOKYUNAGE

KATATE RYOTE DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • KOKYUHO
 • KOKYUNAGE
 • KOSHINAGE
 • UDEKIMENAGE
 • JUJIGARAMI

CHUDAN TSUKI :
 • IKKYO
 • SANKYO (UCHIKAITEN)
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • KAITENNAGE
 • KOKYUNAGE
 • UDEKIMENAGE
 • HIJIKIMEOSAE
 • USHIROKIRIOTOSHI

Retour en haut

JODAN TSUKI :
 • IKKYO
 • SANKYO (UCHIKAITEN)
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • KAITENNAGE
 • KOKYUNAGE
 • UDEKIMENAGE

SHOMEN UCHI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO (SOTOKAITEN, UCHIKAITEN)
 • YONKYO
 • GOKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • KAITENNAGE
 • KOKYUNAGE

Retour en haut

YOKOMEN UCHI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • GOKYO
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • UDEKIMENAGE
 • KOKYUNAGE

KATADORI MENUCHI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • SHIHONAGE
 • UDEKIMENAGE
 • KOSHINAGE
 • KOTEGAESHI
 • IRIMINAGE
 • KOKYUNAGE

MAE GERI :
 • IRIMINAGE

Retour en haut

USHIROWAZA

USHIRO RYOTE DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • HIJIKIMEOSAE
 • IRIMINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • JUJIGARAMI
 • KOSHINAGE
 • KOKYUNAGE

USHIRO RYOKATA DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO
 • KOTEGAESHI
 • IRIMINAGE
 • AIKIOTOSHI
 • KOKYUNAGE

USHIRO ERI DORI :
 • IKKYO
 • NIKYO
 • SANKYO
 • YONKYO

USHIRO KATATE DORI KUBISHIME :
 • IKKYO
 • SANKYO
 • KOSHINAGE
 • KOTEGAESHI
 • SHIHONAGE
 • KOKYUNAGE

Retour en haut